Eventyrstund

Høyr eventyr og utforsk berget i Garborgsenteret.

Kompetansemål (1.-4. klasse)

Munnleg kommunikasjon (norsk)

  • Lytta til tekstar på bokmål og nynorsk og samtala om dei
  • Fortelja samanhengande om opplevingar og erfaringar
  • Uttrykka eigne tekstopplevingar gjennom ord, teikning, song og andre estetiske uttrykk
  • Lytta etter, gjenfortelja, forklara og reflektera over innhaldet i munnlege tekstar
  • Bruka eit eigna ordforråd til å samtala om faglege emne, fortelja om eigne erfaringar og uttrykka eigne meiningar
  • Samhandla med andre gjennom leik, dramatisering, samtale og diskusjon

Språk, litteratur og kultur (norsk)

  • samtala om personar og handling i eventyr og forteljingar

Klasse/trinn: 1. – 4. klasse

Tidsrom: Heile året

Varigheit: 1 time (inkl. tid til fri leik)

Send førespurnad