STRID er eit interaktivt spel som gir deltakarane eit innblikk i mellom anna bruk av media, språk og ikkje minst deltaking i demokratiet.

Det interaktive spelet STRID vekker konkurranseinstinktet. Mens klokka tikkar ned, får deltakarane ei forståing av at språk er meir enn berre ord. Både identitet, likestilling, demokrati, rettferd og kultur blir viktige moment i spelet, akkurat som i det verkelege livet.

Kort om opplegget

 • Deltakarane skal løysa ein særs tilspissa språkstrid i det fiktive Heimland. I Heimland vurderer ein å gå over til engelsk som offisielt språk, og elevane skal setta seg inn i argumenta for og imot eit slikt språkbytte.
 • Språksituasjonen ein møter i STRID, er på mange måtar samanliknbar med tilhøva i Noreg i dag, med ein fastlåst konflikt rundt kva språk ein skal velja.
 • I løpet av spelet må elevane løysa mange ulike oppgåver der får visa si forståing for argumenta og kva saka dreier seg om.
 • Det heile kulminerer i ein debatt og ei folkeavstemming – kven vinn? Kva språk endar ein med i Heimland?
 • Som oppsummering trekker formidlar trådar til språksituasjonen i Noreg i dag, kva er likt og ulikt? Kvifor er språk så viktig for oss? Treng me verkeleg både nynorsk og bokmål?

Klasse/trinn: Vidaregåande skule

Tidsrom: Heile året

Varigheit: 90 minutt

Tal deltakarar: 6-30 pers.

Pris: 650 kr + 30 kr per elev

Kompetansemål

VG1 Norsk

Muntlig kommunikasjon

 • Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • Bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk
 • Bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • Kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner
 • Bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner
 • Mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner

Skriftlig kommunikasjon

 • Skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster
 • Tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv
 • Bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster
 • Gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål
 • Innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett

Språk, litteratur og kultur

 • Beskrive grammatiske særtrekk i norsk og sammenligne med andre språk
 • Beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger
 • Gi eksempler på flerspråklighet og drøfte fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn

VG1 Samfunnsfag

Utforskaren

 • Bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene Individ, samfunn og kultur
 • Definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid
 • Beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk
 • Diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar
 • Drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette Arbeids- og næringsliv
 • Finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag
 • Diskutere etiske problemstillingar i arbeidslivet

Politikk og demokrati

 • Utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad
 • Gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar
 • Diskutere korleis makt og innverknad kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold
 • Diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei Internasjonale forhold
 • Definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
 • Definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering

VG2 Norsk

Muntlig kommunikasjon

 • Lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner
 • Bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner
 • Presentere norskfaglige emner og drøfte det framlagte stoffet
 • Formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen Skriftlig kommunikasjon
 • Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer
 • Skrive tekster med klar hensikt og god struktur og sammenheng
 • Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre språklige formkrav
 • Skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål

Språk, litteratur og kultur

 • Gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet
 • Forklare argumentasjonen i sakprosatekster ved å bruke kunnskap om retorikk
 • Analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i tekster som er hentet fra ulike digitale medier
 • Referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

VG3 Norsk

Muntlig kommunikasjon

 • Lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet
 • Lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål
 • Drøfte norskfaglige og tverrfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon
 • Bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte tekster Skriftlig kommunikasjon
 • Orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon
 • Bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon

PÅBYGG Norsk

Muntlig kommunikasjon

 • Lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner
 • Bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner
 • Presentere norskfaglige emner og drøfte det framlagte stoffet
 • Formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen
 • Lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet
 • Lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål
 • Drøfte norskfaglige og tverrfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon
 • Bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte tekster

Skriftlig kommunikasjon

 • Skrive tekster med klar hensikt og god struktur og sammenheng
 • Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre språklige formkrav
 • Skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål
 • Orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon
 • Bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon
 • Uttrykke seg med et presist og nyansert ordforråd og mestre språklige formkrav
 • Skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige tekster

Språk, litteratur og kultur

 • Gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet
 • Forklare argumentasjonen i sakprosatekster ved å bruke kunnskap om retorikk
 • Referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner
 • Gjøre rede for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av talemål
 • Gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra år 1900 til i dag
 • Gjøre rede for trekk ved samisk språk og kultur og konsekvenser av norsk språk- og fornorskingspolitikk
 • Tolke og vurdere komplekse sammensatte tekster
 • Bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere ulike typer sakprosatekster
 • Gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov

Send førespurnad