Kompetansemål for STRID

Kompetansemål som vert oppfylt i spelet STRID

VG1/VG2
Norsk
Muntlige tekster
• mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører
• bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon

Skriftlige tekster
• drøfte innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
• bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i sakprosa og kreative tekster, på bokmål og nynorsk
• mestre ulike skriveroller som finnes i skole, samfunn og arbeidsliv

Språk og kultur
• forklare flerspråklighet og gi eksempler på hvordan språklig og kulturell samhandling kan bidra til språklige endringer og kulturell bevissthet
• beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger
• hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid

Samfunnsfag
Politikk og demokrati
• gjere greie for korleis ein sjølv kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom bruk av ulike kanalar for påverknad og kunne gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet

Kultur
• beskrive hovudtrekk ved kulturen til nokre minoritetar i Noreg og drøfte utfordringar i fleirkulturelle samfunn

Internasjonale forhold
• definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
• forklare omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering

VG3
Norsk
Skriftlige tekster
• vurdere argumentasjon i andres tekster og underbygge egne påstander ved saklig argumentasjon