Vitenfabrikkens Venner

Vi har som formål å støtte arbeidet med å utvikle et regionalt industri- og teknologimuseum, et regionalt vitensenter og et bymuseum for Sandnes. 

Skal vi være venner? Bli medlem i Vitenfabrikkens Venner og kom inn gratis på alle Vitenfabrikkens utstillinger!

Vi arrangerer medlemsmøter, bedriftsbesøk, utflukter, byvandringer, foredrag og hjelper til under aktivitetsdager på Vitenfabrikken. Du kan også bli frivillig ”fabrikkarbeider” og stiller som vakt, formidler eller håndverker i utstillingene, alt i nært samarbeid med Vitenfabrikkens stab. Som medlem får du et medlemskort, som lages for hvert år.

Medlemskontingenten er 200.- kr for enkeltmedlem pluss kr 100.- for ektefelle/samboer.
Hvis du ønsker å støtte Vitenfabrikken og bli medlem i venneforeningen kan du henvende deg til:

Rannveig Bærheim, mobil 481 46 737.  ranveig.berheim@lyse.net

Styret i Vitenfabrikkens venner, valgt på årsmøte 27.08.2020

Leder: Rannveig Bærheim, epost ranveig.berheim@lyse.net, mobil 481 46 737

Nestleder: Randi Simonsen randi.simonsen@lyse.net

Sekretær: Kari M. Huseby karim.huseby@lyse.net

Kasserer: Tore Bø torboe2@gmail.com

Styremedlem: Steinar Ims st-im@online.no

Varamedlem: Tor Ommund Koppang tore_ok@hotmail.com og  Per Aanestad per.aanestad@online.no

Revisorer: Torstein Gåsland og Lars Martin Øverland

Valgkomité: Ingvar Waage, Torstein Gåsland og Lars Martin Øverland.

Ellers blir Vitenfabrikkens venner invitert til å delta på dugnader etter behov

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE 2020

Årsmøte i Vitenfabrikkens Venner, torsdag 27. august 2020, kl 1830

Sted: Vitenfabrikkens Auditorium.

Tilstede; 20 medlemmer inkludert styret

Tilstede fra styret:Rannveig Bærheim, Sigmund Alsvik, Tor Bøe, Steinar Ims, Reidun M Bøe

Meldt forfall: Eitel Brauning, Bjørg Andersson, Helle Kristiansen

Avdelingsdirektøren ved Vitenfabrikken innledet og informerte alle oppmøtte om smitteverntiltak og regler i.f.m. korona-situasjonen.

ÅRSMØTESAKER

1.            Rannveig valgt til møteleder, og som styrets leder ønsket hun velkommen til 20 frammøtte; inkludert styrets medlemmer

2.            Undertegnede valgt til referent.

3.            Innkalling av sakliste godkjent.

4.            Årsmelding ble lest og gjennomgått av styreleder. Godkjent.

5.            Fastsetting av kontingent for 2021. Forslag fra styret: Kr 250,- for enkeltmedlem og kr 125,- for ektefelle/samboer. Enstemmig vedtatt.

6.            Regnskapet gjennomgått av styrets leder. Godkjent.

7.            Budsjett godkjent.

8.            Handlingsplanen for 2020/2021: Rannveig informerte om planlagte aktiviteter, men forbehold om evt endringer underveis pga korona-situasjonen.

9.            Innkomne forslag. Ingen forslag

10.          Valg; a) Leder fram til årsmøtet 2021 – Rannveig Bærheim b) Styremedlemmer fram til årsmøtet 2022 – Randi Simonsen, Kari Huseby c) Varamedlemmer – Tor Ommund Koppang, Per Ånestad (valgt fram til årsmøtet 2022, dersom en eller begge blir valgt inn som faste medlemmer for 2 år i 2021, blir det foretatt suppleringsvalg for varamedlem for 1 år. d) Revisorer – Torstein Gåsland og Lars Martin Øverland e) Valgkomité – Ingvar Waage, Torstein Gåsland, Lars Martin Øverland.                                                     

Johan Nygård holdt et interessant foredrag om «Det gyldne snitt».

Daglig leder, Sigmund Alsvik og undertegnede fikk nydelige blomster. TAKK!

Årsmøtet ble avsluttet med kaffe og drøs.

Referent

Reidun M Bøe