Jærmuseet tar imot, ordnar og bevarer privatarkiv frå museet sin region med særleg vekt på arkiv innan landbruk og industri. Til dette har Jærmuseet innreidd eigne arkivlokale med jamn fukt og temperatur året rundt. I slutten av 2014 inneheld samlinga 214 privatarkiv frå firma, foreiningar og privatpersonar. Dette utgjer vel 385 hyllemeter.
I tillegg har museet bygd opp samlingar av brosjyrar og katalogar for landbruksreiskapar så vel som publisert materiale frå bedrifta Jonas Øglænd i Sandnes.
Privatarkiva er tilgjengeleg for forskarar og andre interesserte personar etter førespurnad til Jærmuseet. Katalogar er delvis publisert i Jærmuseet sitt dokumentarkiv.