Jærmuseet driv forsking og kunnskapsutvikling innafor ei rekke fagområde som fell innafor museet sine tema. Resultata blir presenterte i vår eiga årbok, «Sjå Jæren», og i ulike tidskrift.