Sentralt i det jærske kulturlandskapet er steinen og steingardane, eit blikkfang både i inn – og utmark, eit hinder, eit slit, men også eit kjennemerke og ein identitet. Har de lagt merke til steinen og steingardane i notid, kva har skjedd med dei?

Gjennomføring: Førelesing med bilete og markvandring

Kompetansemål:

Geografi:

  • beskrive naturlandskap og forskjellige kulturlandskap og forklare samanhengar og skilnader mellom dei.
  • gje døme på og samanlikne ulike former for arealbruk i Noreg.
  • gje døme på korleis ein har utnytta ressursane i Noreg og drøfte korleis endringar i næringsstrukturen har påverka lokalisering og busetnadsmønster.

Historie:

  • gjer greie for nokre økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Noreg etter 1945.

Naturbruk:

  • velja eit prosjekt innafor naturbasera næringsdrift og vurdera prosjektet i eit historisk og framtidig perspektiv.

Varigheit: 

1-2 timar, eller etter avtale

Kan bestillast: 

Heile året

Pris:

Kr 300 / time + kr 30 / elev.

Send førespurnad