Rydda i kulturlandskapet og saga ved. Kva kan gjerast for å få røsslyngen tilbake? Kva er kulturlandskap?

Kort om opplegget:

  • ”Kulturlandskapspleie”, kva er det?
  • Korleis såg Jæren ut for 50 år sidan, – for 100 år sidan?
  • Kvifor har landskapet endra seg så mykje?
  • Kva vart røsslyngen nytta til før i tida?
  • Kva kan gjerast for å få fram att det gamle kulturlandskapet?
  • Rydda vekk tre og buskar i utmarka.
  • Rydda i skogen, kvista og saga ved.

Kompetansemål:

Mangfald i naturen (naturfag)

  • beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen

Aktivitet i ulike rørslemiljø (kroppsøving)

  • samhandle med andre i ulike aktivitetar
  • bruke småreiskapar og apparat frå tradisjonelle og alternative rørsleaktivitetar

 

Varigheit: 

1,5 time pr 20 elevar

Kan bestillast: 

Veke 4 – 14

Pris:

Gratis

Send førespurnad