Rydda i kulturlandskapet

Rydda i kulturlandskapet og saga ved. Kva kan gjerast for å få røsslyngen tilbake? Kva er kulturlandskap?

Kort om opplegget:

 • ”Kulturlandskapspleie”, kva er det?
 • Korleis såg Jæren ut for 50 år sidan, – for 100 år sidan?
 • Kvifor har landskapet endra seg så mykje?
 • Kva vart røsslyngen nytta til før i tida?
 • Kva kan gjerast for å få fram att det gamle kulturlandskapet?
 • Rydda vekk tre og buskar i utmarka.
 • Rydda i skogen, kvista og saga ved.

Frå fagfornyinga:

Naturfag: Kunnskap om sammenhenger i naturen er nødvendig for å forstå hvordan vi mennesker er med på å påvirke den. Naturfaglig kompetanse kan bidra til at vi finner løsninger for å begrense klimautfordringene, bevare biologisk mangfold og forvalte jordas naturressurser på en bærekraftig måte.

Kroppsøving: Elevane får bruke nærområde og utforske naturen gjennom varierte uteaktivitetar under vekslande årstider. Uteaktivitet og naturferdsel gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljømedvit.

Naturfag etter 4. trinn:

 • Utforske eit naturområde og drøfte berekraftig bruk av området

Kroppsøving etter 2. trinn:

 • leike og vere med saman med andre i aktivitet i varierte bevegelsesmiljø
 • utforske naturen i nærmiljøet med varierte aktivitetar til ulike årstider

Kroppsøving etter 4. trinn:

 • utforske uteaktivitetar og samarbeidemed andre under vekslande årstider i nærmiljøet

Varigheit: 

1,5 time pr 20 elevar

Kan bestillast: 

Veke 4 – 14

Pris:

Gratis

Send førespurnad