Naturen har eit artsmangfald som ingen har oversikt over. Men med meir artskunnskap kan ein sjå samspelet og kompleksiteten artane seg i mellom på ein ny måte. Kva er t.d. raudlisteartar og
svartlisteartar

Kort om opplegget:

  • Planter
  • Tre/buskar
  • Insekt
  • Småkryp
  • Suksesjonar
  • Gjennomføring: Førelesing, feltarbeid og øvingar.

Varigheit: 

2 timar

Kan bestillast: 

Veke  17 – 38

Pris:

30 kr pr elev og 300 kr pr time formidling.

Send førespurnad