Mø, seier kua. Me blir kjend med kua og hennar familie. Korleis ser dei ut? Kva nytta har me av dei? Me tar ein tur i fjøset, og helsar på. Til slutt lagar me smør av mjølka frå kua.

Kort om opplegget:betre kjent med kua.

  • Kva mat får me frå kua?
  • Kor mange magar har kua?
  • Skjelettet til kua.
  • Bli med i fjøset og kjenn på kua.
  • Kinna smør.

Kompetansemål:

Mangfald i naturen (naturfag):

  • samtale om og samanlikne livssyklusen til nokre plante- og dyreartar.
  • fortelje om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skilje mellom meiningar

Historie (samfunnsfag):

  • fortelje om sin eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan, og om korleis levevis og levekår har endra seg

Mat og forbruk (mat og helse):

  • undersøkje ulike matvarer med tanke på smaksopplevingar
  • fortelje om ei utvald råvare og korleis ho inngår i matvaresystemet, frå produksjon til forbruk

Varigheit: 

2 timar pr 20 elevar

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Pris:

Gratis

 

Send førespurnad