Opplegg kring Grunnloven

I høve 200- års jubileet for den Norske Grunnlov, inviterer Vitengarden elevar på ungdomstrinnet til å delta på undervisningsopplegget «Grunnlovsjubileet 2014»

I opplegget får elevane ei innføring i korleis det politiske systemet fungerer i Noreg. Dei får sjølv rollar i regjering og storting og må saman diskutere seg fram til gode løysingar. Dei må argumentere for sine meiningar og høyre på andre sine argument. Dei får og eit innblikk i korleis ein endrar ein vedteken lov.

Undervisningsopplegget vert køyrt frå veke 4 til veke 13. For bestilling, kontakt Vitengarden på e-post: Les meir her

.Eidsvoll