«Så gjør vi så» (lag di eiga såpe)

Elevane får sjølv måla opp og smelta såpemassen, velja farge og lukt. Undervegs tar me opp korleis såpa har blitt laga gjennom tidene og korleis hu fungerer.

Kort om opplegget:

  • Korleis får såpa deg rein?
  • Laga såpe
  • Prøva å bera vatn med vassele (slik dei gjorde før i tida)

Kompetansemål:

Måling (matematikk)

  • gjera overslag over og måla lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar, samtala om resultata og vurdera om dei er rimelege

Fenomener og stoffer (naturfag)

  • gjennomføra forsøk som viser at stoff og stoffblandingar kan endra karakter når dei blir utsette for ulike påverkingar

Historie (samfunnsfag)

  • finna informasjon om og presentera eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan og fortelja om korleis levevis, levekår og kjønnsroller har endra seg

Varigheit: 

1 time pr. 10 elevar

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Pris: 

15 kr per elev

Send førespurnad