2. verdskrig og rasisme

Kort om opplegget: 

  • Kva starta krigen?
  • Korleis blei Noreg ramma under okkupasjonen?
  • Kva skjedde lokalt og regionalt?
  • Kva er nazisme, facisme og antisemittisme?
  • Kva kan vera årsakene til at krig er eit globalt problem?
  • Menneskerettar, rasisme og diskriminering, historisk perspektiv og i samtid.
  • Tur i krigsminneløypa i Hanabergmarka

Frå fagfornyinga:

Samfunnsfag, etter 10. trinn:

  • drøftekorleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
  • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
  • gjere greie forårsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast

Varigheit: 

1,5 time

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Pris:

Gratis

Send førespurnad