Lærarkurs om elevar med stort læringspotensial

24. april Kl. 13-15
Digitalt
Gratis - påmelding i forkant

Me held med ujamne mellomrom opne lærarkurs om elevar med stort læringspotensial.

Tidspunkta blir annonsert her.

 

Modul 1 – Elevar med stort læringspotensial

Ein stor del av elevgruppa med stort læringspotensial blir seint eller aldri identifisert.

Modul 1 har fokus på kva som kjenneteiknar desse elevane – både positive og negative kjenneteikn.

Me går óg gjennom dei seks psykologiske profilane for elevar med SLP: Kva for nokre likskapar og forskjellar har dei, beste tilnærming osv.

Korleis me kan og bør kartlegge elevar for å finne dei som har stort læringspotensial.

 

Modul 2 – Tilpassa opplæring for alle – også dei med stort læringspotensial

Modul 2 handler om tilpassa opplæring i eigen praksis. Det hjelper lite å idenfisere elevar med stort læringspotensial, viss me ikkje har tenkt å gjøre noko med den informasjonen.

Me skal sjå på korleis me kan gå frå å gje låge kognitive oppgåver til høge kognitive oppgåver, og syner nokre verktøy som vil hjelpe alle elevar med å nå høgare opp på Blooms taksonomi.

Fokuset er ikkje bare elevar med stort læringspotensial: Me går inn på konkrete og enkle metodar som gjør det lettare å ta omsyn til alle elevane i klassen, fra lågt presterande til dei med stort læringspotensial.

Me har fokus på at metodane ikkje skal bety mye meirarbeid for læraren.

 

 

 

 

 

Me kan og eigne (gratis!) kurs for skular/kommunar/nettverk m.m. Ta kontakt om din skule/kommune er interessert i dette.

Prosjektleiar: Marianne Hægstad Risdal, tlf 95033139, epost mhr@jaermuseet.no

For å finne ut meir om Talentsenter i realfag, gå til hovudsida om Talentsenteret.