Bioenergi er energi som har sitt opphav i materiale som er danna ved pågåande biologiske prosessar. Med kontrollert anaerob nedbryting av biomasse, kan me nytta energien som ligg lagra i det biologiske materialet til t.d. oppvarming og bilkøyring. På Jæren produserar dyr og menneske enorme mengder drit, denne ressursen kan me nytta.

Kort om opplegget:

  • Kva er biogass og kvifor skal me laga det?
  • Bli kjent med Superbakterien i biogassfabrikken
  • Me gjer forsøk i laboratoriet

 Kompetansemål:

Naturfag vg1

  • Gjere greie for ulik bruk av biomasse som energikjelde
  • Gjøre greie for forskjellen mellom energikjelder og energiberarar og ein aktuell energiberarr for framtida

Varigheit: 

1,5 time pr 15 elevar

Kan bestillast: 

Heile året

Pris:

30 kr per elev + 300 kr per time formidling

Send førespurnad