Dyr og planter i fjæra

Kva er forskjellen på tang og tare? Korleis smakar eit albueskjell? Bli med på ein tur langs sjøen der me leiter etter plantar og dyr som lever her. Etterpå kan de vera med og koke og ete albueskjell og strandsniglar.

Trinn: 6.-10.trinn

Kort om opplegget:

  • Lær om tang og tare, skjell og sniglar
  • Sjå på bilete av forskjellige artar me kan forventa å finne på Tungenes
  • Tur langs sjøen der me samlar planter og dyr og prøver å fastsetje art
  • Plukke skjell og sneglar som me etterpå kokar og et

Frå fagfornyinga:

Kroppsøving: Uteaktivitet og naturferdsel gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljømedvit

Naturfag, etter 7. trinn:

  • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk
  • utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen

Mat og helse, etter 7. trinn:

  • bruke reiskap, grunnleggjande teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse

Naturfag, etter 10. trinn:

  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar
  • utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp
  • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

Varigheit:

1,5 time

Gruppestorleik:

Maks 30 elevar

Kan bestillast:

Veke 20-25.

Send førespurnad