Andre verdskrig i Randaberg

Her lærer elevane korleis andre verdskrig utspant seg og påvirka lokalbefolkninga i Randaberg ved hjelp av samtale, gjenstandar, aktivitetar og tur til krigsminner i området rundt fyret.

Trinn: 8.-10.trinn

Kompetansemål:

Muntlig kommunikasjon (norsk):

  • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

Historie (samfunnsfag):

  • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
  • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
  • drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet

Varigheit:

1,5 time

Gruppestorleik:

Maks 30 elevar

Kan bestillast:

Veke 17, 18, 19 og 20 i 2021.

Send førespurnad