Andre verdskrig i Randaberg

Her lærer elevane korleis andre verdskrig utspant seg og påvirka lokalbefolkninga i Randaberg ved hjelp av samtale, gjenstandar, aktivitetar og tur til krigsminner i området rundt fyret.

Trinn: 8.-10.trinn

Frå fagfornyinga:

Samfunnsfag, etter 10. trinn:

  • drøftekorleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
  • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
  • gjere greie forårsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast

Varigheit:

1,5 time

Gruppestorleik:

Maks 30 elevar

Kan bestillast:

Veke 17-20.

Send førespurnad