Søk om plass på talentsenteret!

Er du elev frå og med 5. trinn til og med VG1 neste skuleår? Syns du og at matematikk, naturfag og teknologi er knallkjekt? Høyres det spennande ut med faglege utfordringar samstundes som du får treffa andre som har talent og interesse for realfag? Då kan Talentsenter i realfag vera noko for deg.

Informasjon om søknadsprosessen

Ein søknad består av tre skjema (elev, lærar, føresette), der alle tre skjema må vera fylt ut for at me kan vurdera søknaden.

  1. Eleven sitt skjema
  2. Skulen sitt skjema
  3. Føresette sitt skjema

I tilfelle der det er fleire elevar frå same skule, set me og pris på om lærarar kan fylja ut ei prioriteringsliste.

Lenke til skjema blir lagt ut på denne sida, når søknadsprosessen for neste skuleår er i gong, medio mars.

Sidan undervisninga på talentsenteret foregår i skuletida, må deltaking godkjennast av lærar og skuleleiing. For elevar som skal byrja på ny skule (t.d. ved overgang til ungdomsskule eller vidaregåande), er det lærar ved noverande skule som søker. Så vil den nye skulen måtte godkjenna at eleven deltek.

For meir informasjon om talentsenter i realfag ved Jærmuseet, sjå hovudsida om talentsenteret.

Lurer du på noko?

Ta kontakt med Marianne Hægstad Risdal (mhr@jaermuseet.no) eller Jørn Hafver (joh@jaermuseet.no)