Ny utstilling: Torpedoverkstedet

Våren 2020 besøkte samtlige 9. klassinger i Sola kommune Torpedoverkstedet i Sola Sjø for å se den helt nye utstillingen som har fått navnet «Fortellinger fra andre verdenskrig». Dette var en etterlengtet førpremiere for en utstilling som har dratt ut i tid. Arbeidet med den nye utstillingen i Torpedoverkstedet hadde startet allerede i 2015.

Utgangspunktet for den nye utstillingen i  Torpedoverkstedet var at dette skulle være første del av relokaliseringen av Rogaland Krigshistoriske Museum fra Soma til Sømmevågen hvor museet skulle samlokaliseres med Flyhistorisk Museum Sola. Samlokaliseringen av de to museene i Sømmevågen var i sin tid en av årsakene til at Flyhistorisk Museum Sola og Rogaland Krigshistoriske Museum hadde blitt en del av Jærmuseet gjennom hver sin konsolideringsavtale fra 2012. Med konsolideringsavtalen fikk Jærmuseet ansvaret for den daglige driften og forvaltningen av de to museene. Sola kommune var også part i konsolideringsavtalen og forpliktet seg gjennom avtalen blant annet til å stille tilstrekkelige bygg til disposisjon for museumsdriften.

 

I 2014 kjøpte Sola kommune deler av Sømmevågen fra Forsvaret.  Målet med kjøpet var å sikre et areal som på sikt kunne danne utgangspunkt for et større  museums- og rekreasjonsområde i Sømmevågen. Blant byggene som var med på kjøpet var Torpedoverkstedet.

 

Torpedoverkstedet ble bygd av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig, og fungerte på den tiden som et torpedoverksted for de tyske sjøflyne som opererte fra Sola Sjø innerst i Sømmevågen. I etterkant av andre verdenskrig hadde bygget blitt benyttet av Forsvaret. Da kommunen kjøpte bygget ble det benyttet som lager og verksted for NATOs hobbybåtklubb.

 

Ettersom bygget hadde stort vedlikeholdsbehov og måtte oppgraderes til en viss standard for fylle sin nye rolle som utstillingslokale, satte kommunen i gang et større renovasjonsarbeid parallelt med at utstillingsarbeidet ble igangsatt som et samarbeidsprosjekt mellom Jærmuseet og venneforeningen ved Rogaland Krigshistoriske Museum. I første omgang fokuserte utstillingsgruppen på å utvikle et utstillings- og formidlingskonsept som var spesielt rettet mot elever på ungdomsskolen.

 

Vi ønsket å lage en krigshistorisk utstilling som skilte seg fra de krigshistoriske utstillingene vi stort sett finner rundt omkring, i Norge så vel som internasjonalt. Krigshistoriske utstillinger har ofte en klar tidslinje som strekker seg over tre hoveddeler. Utstillingene starter med den tyske invasjonen og en intens forsvarskamp mot de tyske styrkene som invaderer landet. Deretter kommer okkupasjonsårene som preges av intens motstandskamp mot den tyske okkupasjonsmakten. Utstillingene avsluttes deretter med frigjøringen og freden.

 

Om man ikke har en spesiell interesse for tematikken, sitter man derfor gjerne igjen med en følelse av å ha sett alle utstillingene som dreier seg om andre verdenskrig dersom man har besøkt to-tre slike utstillinger. Vi ønsket at vår krigshistoriske utstillingsformidling og –design skulle bryte med denne tradisjonen.

 

Vi ønsket også å lage en krigshistorisk utstilling som formidlet at krig og konflikt ikke bare er noe som finnes andre steder – langt der borte i fjerne verdener. Etter et besøk i utstillingen ønsket vi at skoleelever skulle sitte igjen med en forståelse av at krig også har funnet sted i vårt lokalområde for ikke så veldig lenge siden. Vi ønsket også å skape en nærhet til krigen og vise dens konsekvenser på et personlig plan. Utover dette ønsket vi selvsagt å få frem et større bilde og formidle krigen på et overordnet plan.

 

 

«Fortellinger fra andre verdenskrig»

 Utstillingen i Torpedoverkstedet formidler krigen gjennom et utvalg personer med lokalhistorisk tilhørighet. Personhistoriene har også forgreininger ut i den store verden. Med dette får vi formidlet lokalhistorie med et internasjonalt perspektiv. I utstillingen møter du disse personene:

 

Solveig Bergslien som var en motstandskvinne fra Stavanger. Hun ble etter hvert arrestert av tyskerne og døde i fangenskap i 1943.

 

Inge Steensland som var en ungdom fra Stavanger som flyktet til Storbritannia i ei lita snekke sammen med tre andre ungdommer i 1941. Han ble deretter spesialsoldat i kompani Linge.

 

Richard Roth som var en sjømann fra øya Roth utenfor Tangagner i Sola kommune. Gjennom hele krigen seilte han som uteseiler i Nortraship.

 

Alf Kristiansen som var en sjømann fra øya Roth utenfor Tangagner i Sola kommune. Da krigen brøt ut var han sjømann på ruteskipet Vestri. Han fortsatte jobben om bord på skipet etter den tyske okkupasjonene og ble dermed en såkalt hjemmeseier. Han ble drept i desember 1941 da Vestri ble angrepet av et britisk fly.

 

Martin Aarre som var en ungdom fra Stavanger som meldte seg for tjeneste for den tyske militærmakten etter den tyske okkupasjonen av Norge. Han endte opp som frontkjemper på Leningradfronten.

 

Medwedef  Simion Andreewitj som var en sovjetisk soldat som ble tatt som krigsfange like etter den tyske invasjonen av Sovjetunionen i juni 1941. Han ble deretter sendt til Sola hvor han arbeidet på tyske anlegg vinteren 1941/42. Han ble deretter sendt til Østlandet og rømte etter hvert over til Sverige.

 

Eric Mills som var en britisk spesialsoldat. Gjennom andre verdenskrig kjempet han i Nord-Afrika, Italia og i Nederland. Etter freden ble han sendt til Sola med de første allierte soldatene som ankom Norge med fly for å sikre at den tyske kapitulasjonen gikk rolig for seg.

 

Odd Bergo som var et fem år gammelt barn da han så det tyske angrepet mot flyplassen på Sola 9. april 1940. Senere den samme måneden ble han og familien tvangsevakuert fra hjemmet sitt.

 

For å hjelpe oss med å utarbeide et formidlings- og utstillingskonsept leide vi inn arkitekt Alexandria Algard, som sammen med museets utstillingsgruppe utviklet det konkrete uttrykket som møter våre gjester nå de kommer inn i museets utstilling. Vi kom frem til ei utstilling bestående av sju utstillingsbokser plassert i lokalets hovedhall. I disse sju boksene presenterer vi historien til de åtte personene nevnt ovenfor. Bortsett fra de to krigsseilerne, som presenteres i den samme boksen, har hver person fått sin egen boks. I disse boksene formidles den enkeltes historie  gjennom monologer, innlest av skuespillere, som publikum lytter til via audioguide. I tillegg er det utstilt personlige gjenstander og bilder i boksene. Korte utstillingstekster danner en historisk ramme rundt personene og den delen av krigen de var involvert i.

 

Noen glimt fra utstillingen:

Mens personhistoriene står i fokus i hovedhallen som utgjør omkring 2/3 av bygges utstillingsareal, kommer vi til å presentere et større utvalg krigshistoriske gjenstander i de fire tilgrensende rommene. Den opprinnelige planen var at disse rommene skulle presentere et stort gjenstandsutvalg fra samlingen til Rogaland Krigshistoriske Museum. Ettersom de sa opp konsolideringsavtalen ved årsslutt 2016, og at de påfølgende reforhandlingene av konsolideringsavtalen ikke førte frem, opphørte Jærmuseets og Sola kommunes samarbeid med Rogaland Krigshistoriske Museum våren 2019. Ettersom det dermed ikke lengre var aktuelt å stille ut gjenstander fra Rogaland Krigshistoriske Museum i den nye utstillingen, ble arbeidet med de mer gjenstandspregede utstillingene i disse rommene flyttet til del 2 av utstillingen. Arbeidet med del 2 av utstillingen vil starte opp når museets ressurssituasjon tillater det.

 

Gjennom våre utradisjonelle utstillings- og formidlingsgrep, håper vi at vi har lagd en utstilling som vekker både interesse og engasjement blant skoleelever så vel som besøkende i museets ordinære åpningstid.