Lærarkurs om elevar med stort læringspotensial

Me holdar gratis lærarkurs for skuler/kommunar/fylket og andre.

Kursa våre er delt i 2 modular, me anbefaler alle å ta modul 1 før modul 2. I tillegg til desse modulane kan vi tilpasse lærerkurs etter behov.

Kvar modul har varigheit på omlag 2,5 time.

Med ujamne mellomrom arrangerer me opne kurs. Tidspunta blir annonsert her.

Modul 1Elevar med stort læringspotensial

Ein stor del av elevgruppa med stort læringspotensial blir seint eller aldri identifisert.

Modul 1 har fokus på kva som kjenneteiknar desse elevane – både positive og negative kjenneteikn.

Me går og gjennom dei seks psykologiske profilane for elevar med SLP: Kva for nokre likskapar og forskjellar har dei, beste tilnærming osv.

Korleis kan me og bør me kartlegge elevar for å finne dei som har stort læringspotensial?

I løpet av kurset blir det tid til å starte arbeidet med kartlegging av elevar på sin skule.

Modul 2 – Tilpassa opplæring for alle, og for elevar med stort læringspotensial

Modul 2 handler om tilpassa opplæring i eigen praksis. Det hjelper lite å idenfisere elevar med stort læringspotensial, viss me ikkje har tenkt å gjera noko med den informasjonen.

Me skal sjå på korleis me kan gå frå å gje låge kognitive oppgåver til høge kognitive oppgåver, og viser nokre verktøy som vil hjelpe alle elevar med å nå høgare opp på Blooms taksonomi. 

Fokuset er ikkje bare elevar med stort læringspotensial: Me lærar konkrete og enkle metodar som gjer det lettare å ta hensyn til alle elevane i klassen, frå lågt presterande til dei med stort læringspotensial.

Me har og fokus på at metodane me presenterar IKKJE skal bety mykje meirarbeid for læraren.

Ta kontakt med Marianne om din skule/kommune er interessert i lærarkurs.

Prosjektleiar: Marianne Hægstad Risdal, tlf 95033139, epost mhr@jaermuseet.no

For å finne ut meir om Talentsenter i realfag, gå til hovudsida om Talentsenteret.