Flyplassen – møteplass ved tusenårsskiftet

Flyplassar er pulserande møteplassar. Dei flyktige flyplassmøta var utgangspunktet for vårt prosjekt.

Jærmuseet ved konservator Inger Smidt Olsen deltok i samtidsdokumentasjonsprosjektet «Dokument 2000» innafor temaet «Møteplass/offentleg rom». Dei flyktige møta mellom publikum og dei som arbeider på flyplassane, var utgangspunket for prosjektet.

Flyplasskultur

Flyplassar er møteplassar for menneske frå ulike landsdelar, land og kulturar. Flyplassane har felles kodar, symbol og eige formspråk. Kan me då snakka om ein eigen flyplasskultur uavhengig av kor flyplassen er?Eller er regionale og lokale særtrekk så framtredande at me også kan snakka om ein lokal flyplasskultur eller lokale flyplasskulturar? Me valde ein stor og ein mindre flyplass i Rogaland for å finna ut meir om dette. Stavanger lufthavn Sola er den store flyplassen, og Haugesund lufthavn Karmøy er den mindre. Me har observert, filma, fotografert og snakka med tilsette, reisande og anna publikum.

Kva fann me?

Begge flyplassane er viktige for regionen og lokalmiljøet. Storleik og aktivitetsnivå påverkar inntrykket av desse flyplassane meir enn lokalt særpreg. Flyplassatmosfæren i seg sjølv blir oppfatta som spesiell, men publikum sine opplevingar av flyplassane ser ut til å variera meir individuelt enn mellom ulike grupper reisande.

Her kan du lesa heile artikkelen «Flyplassen – møteplass ved tusenårsskiftet» publisert i Sjå Jæren 2002.