Stjernevisning i planetarium

Overskya? Gjer ingenting! Me kan sjå stjernene i vårt mobile planetarium!

Tilpassa læreplanen 1.- 7. trinn

Anbefalt tid: 45 min

Elevane blir med inn i vårt mobile planetarium kor me ser på stjernebilleter og himmellekemar og snakkar om segn og myter frå ulike kulturar knytt til stjernehimmelen. Me lærer og kjenna igjen stjernebilleter og lærer korleis (og korfor) ein kan bruka stjernene til å finna vegen.

Vårt mobile planetarium er eit telt som er 5 meter i diameter og ca. 3 meter høgt. For å nytta planetariet treng me derfor eit rom som har fri takhøgd på 3 meter (pass gjerne på at det ikkje heng lamper i vegen!) og tilstrekkeleg med golvplass. Me har tidlegare hatt planetariet i mediatek, tomme klasserom, gymsalar, m.m. Ut over golvplass og takhøgd er det greitt om det er ei stikkontakt i nærleiken. Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med Fredrik, anten på telefon: 97 16 93 17, eller epost: fmk[snabel-a]jaermuseet.no

 

Kompetansemål f fagfornyinga me kan komme innom:  

Naturfag: 

Etter 10.trinn:  

  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar 
  • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger 

 

Etter 7.trinn 

  • beskrive og visualisere hvordan døgnmånefaser og årstider oppstårog samtale om hvordan dette påvirker livet  jorda 
  • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet 

 

Etter 4.trinn: 

  • utforske og beskrive vannets kretsløp og gjøre rede for hvorfor vann er viktig for livet på jorda 

 

Etter 2.trinn: 

  • planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne målinger, observasjoner og værtegn gjennom året 

 

Ta gjerne kontakt med tema som skulen ønsker å ha fokus på.  

Send førespurnad