Leik med luft

3 - 2 - 1 - Fyr! Sjå opp for dalande papirrakettar

Tilpassa læreplanen 4.- 7. trinn

Anbefalt tid: 45 min

Gjer klar for å tella ned, for i dette undervisningsopplegget skal det byggast rakettar! Elevane lagar kvar sin papirrakett som dei får skyta opp ved hjelp av lufttrykk. For at raketten skal gå lengst mogleg må han vere godt konstruert. Elevane arbeider saman, to og to, om å bygga rakettane, men alle bygger kvar sin.

For å gjennomføra opplegget treng me eit vanleg klasserom, eller liknande, men bordplass/pultar til alle elevane. Me med oss alt anna som trengs av utstyr. Rakettane skyter me opp utandørs.

 

Frå fagfornyinga:  

 Naturfag: 

Etter 7.trinn: 

  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar 
  • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn 

 

Etter 4.trinn: 

  • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar 
  • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen 
  • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

Send førespurnad