Bygg ditt eige spektroskop

Tilpassa læreplanen 8.-10. trinn.

Anbefalt tid: 60 minutt.

Elevane får bygga sitt eige spektroskop som kan nyttast for seg sjølv eller saman med eit mobilkamera. Spektroskopet delar lys opp i dei ulike fargane det er satt saman av. Skinner lyset gjennom noko kan du bruke spektroskopet til å sjå kva fargar som blir absorbert. Me bruker spektroskopa til å skilje kaffi, forskjellege typar cola og andre tilsynelatande like løysningar frå kvarandre.

Me har med oss alt me treng til undervisninga. Opplegget kan haldast i eit vanleg klasserom. Det einaste me treng er ei stikkontakt eller to og eit søppelspann.

 

Frå fagfornyinga: 

Naturfag: 

Etter 10.trinn:  

  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar 
  • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger 
  • Bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger 

 

Etter 7.trinn: 

  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar 
  • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn 
  • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag 
  • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer 

Send førespurnad