Big bang!

Korleis oppdager me universet? Og kor kjem eigentleg alt frå

Tilpassa læreplanen 8.- 10. trinn

Anbefalt tid: 45 min

Elevane blir med inn i vårt mobile planetarium kor me tar turen ut i universet for å sjå korleis universet blei til og korleis menneska utforskar universet.

Vårt mobile planetarium er eit telt som er 5 meter i diameter og ca. 3 meter høgt. For å nytta planetariet treng me derfor eit rom som har fri takhøgd på 3 meter (pass gjerne på at det ikkje heng lamper i vegen!) og tilstrekkeleg med golvplass. Me har tidlegare hatt planetariet i mediatek, tomme klasserom, gymsalar, m.m. Ut over golvplass og takhøgd er det greitt om det er ei stikkontakt i nærleiken. Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med Fredrik, anten på telefon: 97 16 93 17, eller epost: fmk[snabel-a]jaermuseet.no

 

Kompetansemål f fagfornyinga me kan komme innom:  

 Naturfag: 

Etter 10.trinn:  

  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar 
  • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger 

 

Etter 7.trinn 

  • beskrive og visualisere hvordan døgnmånefaser og årstider oppstårog samtale om hvordan dette påvirker livet  jorda 
  • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet 

 

Etter 4.trinn: 

  • utforske og beskrive vannets kretsløp og gjøre rede for hvorfor vann er viktig for livet på jorda 

 

Etter 2.trinn: 

  • planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne målinger, observasjoner og værtegn gjennom året 

 

Ta gjerne kontakt med tema som skulen ønsker å ha fokus på.  

Send førespurnad