Museumsforsking på den kalde krigen

Foto: Hans Thostensen/Stavanger Byarkiv

Når du hører ordet musealt arbeid, er det nærliggende å assosiere dette med innsamling-, bevaring- og formidlingsaktivitet. Dette er ikke så rart. Et museum er en samlingsinstitusjon, og har alltid vært det. At museer også er engasjert i akademisk forskingsaktivitet på samme faglige nivå som universitetene, er nok mindre kjent for folk flest.

Gjennom de siste årene har Jærmuseet hatt et økende fokus på forsking. Et av temaene Jærmuseet har fokusert på er den kalde krigen. Dette har per dags dato resultert i to fagfellevurderte artikler publisert gjennom universitetsforlaget med den kalde krigen som overordnet tematikk. Den kalde krigen ble et høyaktuelt tema for Jærmuseet da museet i 2012 overtok det daglige drift- og forvaltningsansvaret for Flyhistorisk Museum Sola og Rogaland Krigshistoriske Museum. Jærmuseets langsiktige mål er en samlokalisering og videreutvikling av de to museene i Sømmevågen under arbeidstittelen «Fra Hafrsfjord til Jåttå – Tusen år med norsk forsvarshistorie».

Flyplasstroppen på Sola
Den stående stridsvognavdelingen på Jæren under den kalde krigen
Ved årsslutt 2013 initierte Jærmuseet et dokumentasjons- og forskingsprosjekt som tok sikte på å dokumentere og formidle den lokale stridsvognhistorien på Jæren i etterkant av andre verdenskrig. Gjennom de neste to årene ble veteraner fra flyplasstroppen intervjuet, Riksarkivets arkivmateriale etter avdelingen ble undersøkt og eksisterende sekundærlitteratur ble hentet inn. For at dette skulle bli noe mer enn et innsamlings- og dokumentasjonsprosjekt, til bruk på et senere tidspunkt, var det selvsagt nødvendig å systematisere, ordne og bearbeide materialet til en sammenhengende fremstilling, med sikte på å publisere det i form av en artikkel. At informasjon blir systematisert, bearbeidet og publisert i form av en artikkel, eller bok, er dog ikke ensbetydende med at det faller inn under betegnelsen forskingsarbeid. For at arbeidet skulle innfri de forholdsvis strenge kravene som stilles for å gå under betegnelsen forskingsarbeid, var det nødvendig å sette den lokale stridsvognaktiviteten inn i et større perspektiv. Blikket måtte løftes opp. Stridsvognaktiviteten på Jæren måtte undersøkes i lys av eksisterende forsking. Dersom artikkelen ikke ble knyttet sammen med eksisterende forsking ville ikke artikkelen bli godkjent som et forskingsarbeid. Dette ble en utfordring ettersom det ikke er noen overdrivelse å påstå at stridsvognhistorie har fått liten oppmerksomhet innenfor den norske historieforskingen. Løsningen på problematikken ble å undersøke aktiviteten til den stående flyplasstroppen, og den mobiliseringslagrede stridsvogneskadronen, på Jæren, i kontekst av den kalde krigen.

Forsking er med andre ord en lang prosess. Stort sett går det år fra et prosjekt blir iverksatt til de første håndfaste resultatene av det foreligger. I så måte er forskingsprosjektet om stridsvognaktiviteten på Jæren intet unntak. Tre og et halvt år etter prosjektstart kan vi omsider vise til det første håndfaste resultatet i form av artikkelen «De lette stridsvognene på Jæren – I skyggen av den kalde krigen». Artikkelen som er publisert i Norsk Museumstidsskrift kan lastes ned kostnadsfritt. Trykk her for kostnadsfri nedlasting av artikkelen fra Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform.

Sola som fremskutt krigsbase for allierte flystyrker
Sola som Collocated Operating Base for amerikanske flystyrker
I det dokumentasjons- og forskingsprosjekt omkring stridsvognene på Jæren begynte å ta form, ble nok et forskingsprosjekt initiert av Jærmuseet. Sommeren 2015 begynte museet å undersøke Sola Hovedflystasjons rolle som fremskutt krigsbase for allierte flystyrker under den kalde krigen. Da en av museets ansatte noe uventet fikk muligheten til å delta på studiet «MUSE 621 Vitenskapelig publisering for museumsansatte» ved Universitetet i Bergen vårsemesteret 2016, fikk prosjektet et enormt momentum. Gjennom våren 2016 ble det jobbet intensivt på en artikkel som tok for seg Sola Hovedflystasjon som fremskutt krigsbase for amerikanske flystyrker. Med kyndig veiledning fra professorer ved universitet i Bergen og museumskollegaer fra Lindesnes i sør til Mehamn i nord, tok artikkelen form i rekordfart. Like før årsslutt 2016 ble artikkelen «Sola Hovedflystasjon som fremskutt krigsbase for amerikanske flystyrker – Brudd eller videreføring av tidligere politikk?» publisert i desember-nummeret av Historisk Tidsskrift. Historisk Tidsskrift er det eldste vitenskapelige tidsskriftet i Norge og har blitt regnet som det ledende vitenskapelige tidsskriftet for historievitenskap i Norge siden etableringen i 1871. Artikkelen kan kjøpes via Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. 

På sikt planlegger vi å følge opp de vitenskapelige artiklene med publikasjoner av mer populærhistorisk karakter.