For våre kamerater

Minnebank for norske militærflygere under den kalde krigen

På 1950-tallet forberedte Luftforsvaret seg på en krig som kunne komme når som helst. Øvelser og beredskap førte til meget hektisk aktivitet ved de norske skvadronene. De norske militærflygerne var innforstått med at de når som helst risikerte å måtte ofre alt – hvilket mange av dem også gjorde. Fra 1950 til 1959 fant det sted 95 fatale flyulykker i Det norske forsvaret, inkludert fly ført av nordmenn under utdanning i USA og Canada. Disse ulykkene kostet 116 militærflygere livet. Om vi ser de fire tiårene mellom 1950 og 1989 under ett, kommer vi opp i 161 fatale flyulykker, hvor tilsammen 199 militærflygere mistet livet. Til tross for at ulykkene enkeltvis skapte avisoverskrifter, gikk de raskt ut av folks bevissthet og har aldri blitt en del av vårt kollektive minne.

Forskning innen norsk utenriks- og forsvarshistorie har hovedsakelig vært konsentrert rundt sikkerhetspolitiske emner og problemstillinger. Forsvarets rolle i den kalde krigen har ofte kun blitt viet interesse der den har bidratt til å belyse og forklare elementer av sikkerhetspolitikken. Militæravdelingene og enkeltmenneskene som til daglig fikk føle den kalde krigens spenninger på kroppen har stort sett blitt oversett når faghistorikere og forskere med interesse for perioden har forsket og formidlet den. Enkeltmenneskenes plass i den store fortellingen blir stort sett oversett.

Hovedmålet med dette forskings- og dokumentasjonsprosjektet er å fremheve og synliggjøre innsatsen til norske militærflygere under den kalde krigen, innhente informasjon og sikre minner om en hittil lite kjent og dokumentert del av norsk forsvars- og arbeidslivshistorie. Gjennom innsamling av personlige minner og historier ønsker vi å rette søkelyset mot de norske militærflygerne som tjenestegjorde, og alt for ofte omkom, i Luftforsvarets tjeneste under den kalde krigen. Vi ønsker også å supplere materialet etter militærflygerne med minner og historier fra mekanikere, annet bakkemannskap, tårnpersonell, redningspersonell, flygernes familie osv.

Minnebanken er etablert som et ledd i et pågående forskings- og dokumentasjonsprosjekt i regi av Jærmuseet i samarbeid med Universitetet i Stavanger, NTNU og Høgskolen i Innlandet. Prosjektet kan utvides med deltakelse fra flere museer, arkiv og andre relevante institusjoner. Et av hovedmålene med prosjektet er opprettelsen av en minnebank med intervju, notater fra samtaler, dokumentasjon og bildemateriale, som skal ivareta kunnskap om historien til de norske militærflygerne som tjenestegjorde i Luftforsvaret under den kalde krigen, før det blir for sent.

Minnebanken skal forvaltes av Jærmuseet etter museale føringer og prinsipper, i tråd med personvernlovens bestemmelser. Minnebanken blir del av Jærmuseets museumssamling. Mottak av bildemateriale, dokumenter, intervjumateriale og andre kilder, skal dokumenteres gjennom et gave- / tilvekstskjema, som også stadfester museets rettigheter og retningslinjer for oppbevaring, bruk og formidling av mottatt materiale.

Gjennom minnebanken ønsker vi å samle informasjon som skal dokumentere: Hvordan det var å være militærflyger under den kalde krigen? Hvem det var som fløy militærflyene? Hvilke oppdrag de hadde? Hvorfor det skjedde så mange ulykker? Hvor kald den kalde krigen egentlig var for militærflygerne? Hvordan det var å ha en militærflyger i familien? Hvordan dødsfallene påvirket familier og nærmiljø? Hvorfor ikke ulykkene er en del av nasjonenes kollektive minne?

Minnebanken skal være et kildemateriale for pågående og fremtidig forskings- og formidlingsvirksomhet, utført av profesjonelle fagfolk og mastergradsstudenter. Minnebanken er etablert som del av et ph.d-prosjekt som analyserer de norske militærflygernes aktivitet og innsats under den kalde krigen. Innen utgangen av 2023 skal dette resultere i en doktorgrad. Det vil også bli skrevet en rekke populærvitenskapelige fremstillinger med utgangspunkt i det innsamlede materialet. Vi ønsker også å invitere mastergradsstudenter med i prosjektet. Mastergradsstudentene får tilgang til relevant materiale og blir delaktige i arbeidet med å utvide minnebanken gjennom innsamling av data i tråd med prosjektets retningslinjer. Etter prosjektets slutt, ønsker vi å tilgjengeliggjøre materialet for profesjonelle fagfolk og mastergradsstudenter som ønsker å formidle eller forske videre på tematikken.

For mer informasjon eller ønske om å bidra med informasjon / materiale, kontakt:

Sondre B. Hvam
Driftsleder / Konservator NMF
Jærmuseet avd. Flyhistorisk Museum Sola
Tlf. 906 29 547
E-post: sbh@jaermuseet.no