SKJØTSEL I KULTURLANDSKAPET

For valgfag natur, miljø og friluftsliv

Elevene lærer om hvordan vi forvalter og skjøtsler kystlyngheia for bevaring av flora og fauna. De vil få være med og arbeide og rydde i utmarka for å unngå gjengroing med uønskede arter.

Trinn: 8.-10.trinn (valgfag natur, miljø og friluftsliv)

Frå fagfornyinga:

Naturfag skal bidra til at elevane får naturopplevingar og eit fagleg grunnlag for å verne om naturressursar, bevare biologisk mangfald og bidra til ei berekraftig utvikling. Med naturfagleg språk og metodar, praksis og tenkjemåte, vil elevane få grunnlag for å forstå korleis ein nyttar og utviklar naturfagleg kunnskap.

Naturfag skal bidra til undring, nysgjerrigheit, skaparglede, engasjement og nytenking hos elevane ved at dei får arbeide praktisk og utforskande med faget. Elevane skal få innsikt i korleis menneske sitt levesett og handlingar påverkar livet på jorda. Naturen har ein eigenverdi som uavhenig av menneske si bruk og påvirkning, og naturfagleg kunnskap kan bidra til at naturen forvaltes på ein forsvarleg måte.

Naturfag, etter 10. trinn:

  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar
  • utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp
  • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

Kroppsøving: Elevane får bruke nærområdet og utforske naturen gjennom varierte uteaktivitetar under vekslande årstider. Uteaktivitet og naturferdsel gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljømedvit.

Geografi (samfunnsfag)

  • utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet

Varigheit:

1,5 time

Gruppestorleik:

Maks 30 elevar

Kan bestillast:

Veke 44-47 og veke 3-8.

 

Send førespurnad