Matematikk, 3D-modellering og 3D-printing

NB!

Skoleåret 2021/2022: For klasser/grupper over 15 deltakere  vil dette undervisningsopplegget bare være tilgjengelig på fredager kl. 8.00-11.30 pga. begrenset kapasitet på lokaler.

 

3D-modellering med gratisprogrammet BlocksCAD. Hvordan fungerer en 3D-printer? Hva har matematikk å gjøre med 3D-printing? Hva skal man tenke på når man skal lage modeller til 3D-printing? Hvordan kan man lage parametriske 3D-modeller med blokk-programmering?

Kort om opplegget

 • Eleven lærer grunnleggende ferdigheter i å bruke 3D-modellerings-programmet BlocksCAD
 • Elevene lære prosessen fra 3D-modellering av virtuelle modeller til å få modellene ut i virkeligheten med Vitenfabrikkens 3D-printere.
 • 3d-printerne vil kunne printe modellene dagen ut.
 • Litt etter hvert får elevene nye utfordringer og til sist får de lov til å programmere fritt med BlocksCAD.

Kompetansemål

Naturfag – Forskerspiren

 • bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid

Kunst og håndverk – Design

 • lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon

Matematikk – Geometri

 • analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep
 • byggje tredimensjonale modellar, teikne perspektiv med eitt forsvinningspunkt og diskutere prosessane og produkta
 • beskrive og gjennomføre spegling, rotasjon og parallellforskyving
 • beskrive plassering og flytting i rutenett, på kart og i koordinatsystem, med og utan digitale hjelpemiddel, og bruke koordinatar til å berekne avstandar parallelt med aksane i eit koordinatsystem

Matematikk – Måling

 • velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
  gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er

 

Forarbeid/etterarbeid

Som forarbeid anbefaler vi at elevene har undersøkt hva 3D-printing kan brukes til innen ulike fagområder som medisin, bygg, mekanisk etc.

Etterarbeid kan være å 3D-modellere med mer avanserte blokker i BlocksCAD. BlocksCAD er nettbasert og er gratis.

Klasse/trinn: 5.-7. trinn

Tidsrom: Uke 3 – 50 Det anbefales å bestille opplegget om formiddagen (fra kl. 8.00), da vil 3D-printene kunne printe modellene ferdige i løpet av ettermiddagen.

Pris: Gratis

Varighet: 3,5 timer 

Praktiske opplysninger:

 • Maksimum 30 elever
 • Elevene jobber i grupper på 2.
 • Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget.

Send forespørsel