Fuglar

Kort om opplegget:

  • Kva fugleartar har me i Gjesdal? Bli kjent med desse gjennom bilete, utstoppa fuglar og egg.
  • Kva kjenneteikn har desse fugleartane?
  • Jæren er eit viktig fugleområde, kvifor?
  • Kva er det som trugar leveområda til fuglane på Jæren?
  • Kva kan gjerast for å hjelpa fuglane, og korleis skal me ferdast i fugleområde?
  • Tur ut for å sjå etter fuglar. Kanskje sjekka nokre fuglekassar?

 

Frå fagfornyinga:

Naturfag, etter 4. trinn:

  • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder…
  • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas

Send førespurnad